Rambler's Top100
 
 


История России
Всемирная история

День космонавтики.
   

Руїна

История России, Всемирная история

ПОИСКРЕКЛАМА

Список рефератов по истории

Руїна Скачать Руїна


      КИЇВСЬКИЙ ГУМАНIТАРНИЙ IНСТИТУТ                    Контрольна робота


             з дисциплiни “Iсторiя України”


       на тему  Руїна. Внутрiшньо- i зовнiшньополiтичнiя

   боротьба за об’єднання Право- i Лiвобережної України.                        Виконавець: студент 1 курсу

                         заочного вiддiлу навчання

                     економiчного факультету (Фiнанси)
                        Корда Олександр Васильович Руїна. Внутрiшньо- i зовнiшньополiтична боротьба за
об’єднання Право i                    Лiвобережної  України        Вступ
                   31.  Україна другої половини 17-го століття . Причини та характер


   виникнення  розколу суспільства .
          4


2.  Початок Руїни . Перше гетьманування Ю. Хмельницького .


   Іван Виговський .
                5


3.  Друге гетьманування Ю. Хмельницького . Війна з Польщею


   та розкол України . Апогей Руїни .
          8


4.  Правобережжя . Павло Тетеря та його пропольська політика .   Петро Дорошенко та турецька альтернатива .    Третє   гетьманування Юрія Хмельницького .
       10


5.  Лівобережжя . Іван Брюховецький та Дем’ян Многогрішний .   Проросійська  орієнтація Івана Самойловича .
    14


  Заключення .
                18  Література .
                 20   Вступ


Руїна.  Перiод  нацiонального  “ самогубства “  України. Перiод
 братовбивчих вiйн  i  нескiнчених   зрад, суспiльного розбрату
 та марнотрацтва  усього,  що
було  досягнуто за  довгої  та  тяжкої  боротьби  пiд  час
повстання 1648 р та Визвольної вiйни  українського  народу  пiд
проводом  Б Хмельницького.  Деякi iсторики вважають,  що  саме
в цей перiод своєї iсторiї Україна як держава втратила  свою
останню можливiсть  об’єднати  Право-  та  Лiвобережжя  в одну
сильну  полiтично, культурно  та  економiчно  незалежну  країну
Європи.
  Докладне  вивчення цієї історичної  доби  допомагає  виявити
механізми та засоби встановлення прямого  імперського  правління
на теріторіях , що  були приєднані  не  за  допомогою  прямих
військових  дій  ,  а   завдяки  досягненням  московітської
дипломатії.
Ситуація  за  якої  розпочалась  доба  руїни  була  додатково
ускладнена суперництвом за гетьманство ,  що  розпочалось  після
смерті  Б.Хмельницького. Нестійкість  становища  гетьманів  доби
Руїни примушувала їх йти на політичні компроміси із вимушеними
 союзниками.
Ціллю даної роботи було висвітлення взаємозвязків між внутрішньою та
зовнішньою політикою України  у  цей період. Впливом  прийнятих
рішень на соціальну та державну ситуації в країні .
В роботі використовувалася  як  сучасні  так  і  вже  визнані
академічні джерела. До висвітлення проблем Руїни у різні  часи
вдавались такі історики-науковці як :  Н. Полонська – Василенко ,
О. Субтельний , О. Рігельман , Д. Дорошенко ,  М. Грушевський, І.
Холмський . У роботі надано різностороннього погляду , що  включає
у себе компільовані погляди різних науковців.          1 . Україна  другої  половини   17-го
сторічя.
          Причини та характер  виникнення  внутрішнього

                      розколу  суспільства  .

Пiсля своєї смертi Б.Хмельницький залишив чималу спадщину.  На
пiдглеглих козакам територiях площею  близько  250  тис.  кв.
км.  проживало
1.2 – 1.5 млн людей. Це були колишнi Чернiгiвське ,  Київське
та  Брацлавське  воеводства.  Волинь  та  Галичинна  належали
ПольськIй коронi . Пiсля повстання  1648  року  майже  половина
землi , вiдiбранної у полякiв i яка  стала  власнiстю  Вiйська
Запорозького було передано самоврядованим селянським поселенням.
 Податки з частини цих , так званних рангових земель йшли  на
 виплату платнi перебувавшим на козацькIй службi. На той  час
близько 33% належало українськiй знатi  та  козакам ,  17% -
православнiй церквi .
  Була  встановлена  відмінна від  існувавшої  раніше  форма
військово-   адміністративної  системи.  Підопрядковану  козакам
землю було поділено на 16 військових округів, що  відповідали
полкам війська козацького. Командири цих полків - полковники -
у  мирний  час  виконували  функції  головних  судового  та
адміністративного урядника. В свою  чергу ,  територія  кожного
військового округу , або полку ,  поділялась  на  сотні ,  де
адміністративну ,  судову  та  військову  функції  виконували
сотники .  На  нижньому  щаблі  цієї  адміністративної системи
знаходилось село або навелике місто , влада в якому  належала
козацькому отаманові .  Центри управління  сотнями  та  полками
знаходились в великих містах , відповідно  яких  ці  полки  і
називались . Столицею формально вважався Київ ,  але  козацький
уряд знаходився в місті Чигирин  –  столиці   Б.Хмельницького
 ( сучасна  Черкаська  область ).  Головою  усієї  військово-
адміністративної системи був  гетьман .  Вибирався  гетьман на
генеральній  нараді .  Але  за  1648 – 1656  роки  регулярне
козацьке військо досягло чисельності в 40 - 60 тисяч чоловік ,
 то  скликання  таких  зборів  стало  недоцільним  та  майже
неможливим . Дуже великий вплив мала козацька старшина ,  яка
спочатку вибиралась на  зборах ,  та  з  посиленням елітарних
тенденцій в середовищі старшини ці посади стали  спадковими .
Старшина  являла  собою  поєднанням  ради  міністрів   та
генерального штабу . Гетьман ,  спираючись  на  владу  старшини
був  фактичним  правитилем  України  ,  командуючи  козацьким
військом , проводячи власну внутрішню та  зовнішню  політику ,
контролюючи системи судочинства , адміністративного управління ,
 земельним фондом , козацькою скарбницею та інш .
   Події 1648 – 1656 років принесли в життя українців багато
 змін . До лав Війська Запорозького вливалося багато  людей .
Козаком міг стати кожен . Більше  40 %  дорослого  чоловічого
населення України знаходились на військовій  службі  .  Стаючи
козаком , селянин  отримував  право  обирати  старшину ,  бути
обраним в старшину , право володіти землею ,  звільнявся  від
податей . Стати козаком  могла люба  людина ,  незалежно  від
соціального статусу і яка  могла  власним  коштом  забезпечити
себе військовим спорядженням та  амуніцією .  Як  правило  на
військову службу  йшли міщани та досить заможні селяни ,  для
яких це був  єдиний  шанс  набути  більш  вищого  соціального
статусу . Ті , хто  не мав такої можливості займали  землі ,
конфісковані у польської шляхти . Вони платили податки  з  цих
земель та виконували певні  послуги ,  а  саме  забезпечували
Військо Запорозьке простоєм , провізією та засобами  транспорту
– це так звані натуральні податки . Внаслідок боротьби  селяни
отримали  право  на  особисту  свободу  ,  право  мати  і
разпоряжатися власним майном на власний розсуд , могли  вільно
переселятися . Панщина була  знищена .  В  суспільному  устрої
межі між різними верствами населення  поступово  розмивалися .
Рівень соціальної  рівності на той час був чи не найвищий в
 Європі та в усьому світі .
  Та з  часом  усім  цим  демократичним  здобуткам  з’явилась
загроза з боку привеливійованого класу - української знаті та
 реєстрової  старшини ,  які  хоч  і  боролися  за  соціальну
рівність , та втрачати власні привілеї не хотіли .  Створення
суспільства рівноправних людей автоматично знищило  знать .  В
розумінні  цих  людей  вся   боротьба  українського  народу
зводилась до заміни правлячого елементу з  вигнаної  польської
шляхти на українську знать .  Займаючи  високі  пости ,  маючи
великий військовий та політичний досвід , богатство та  високе
положення в суспільстві вони використвували своє становище для
 зміцнення свого впливу та матеріального  достатку .  Державні
посади починають передаватись спадково . Як вихідці з старшини
, гетьмани сприяли зосередженню влади в її руках ,  спираючись
на  її підтримку .  Такий  стан  речей  задовільняв  й  іншу
впливову силу - українську  православну  церкву ,  якій  було
надано  широкі  права  та  щедра  законодавча  та  матеріальна
підтримка . Поступово формувався правлячий клас ,  який  дедалі
більше нагадував існувавший раніше . Починають з’являтися перші
 спроби позбавлення селян та простого  козацтва  вольностей ,
здобутих  в  боротьбі  1648  року .  Нерідко  відповідь  була
ворожою і досить агресивною . Прірва між  правлячою  верхівкою
та простим народом стає все більшою та більшою .
   Таким чином , основними причинами виникнення  Руїни  можна
назвати внутрішні протиріччя  між  елітарними  та  егалітарними
напрямами в розвитку української держави , неготовність типових
 представників  правлячої знаті до створення суспільства ,  яке
б    базувалось    на    демократичних    засадах    .


           2 . Початок  Руїни .  Перше   гетьманування

          Юрія  Хмельницького . Іван  Виговський .
Ще  за  свого  життя  Б.Хмельницький  мав  наміри  заснувати
гетьманську династію . Тому  коли  він  помер ,  питання  про
гетьманського наступника не виникало – козацька старшина ,  яка
буквально боготворила Б.Хмельницького негайно вибрала  гетьманом
його 16-ти літнього сина Юрія Хмельницького (близько 1641 – 1685)
 , маючи надію що виховуючись  коло  батька ,  він  перейняв
певні риси характеру та досвід . Та цим надіямм  не  вдалося
справдитись – Ю.Хмельницький  виявився  людиною  нерішучою  та
слабохарактерною , а що найгірше , він легко  піддавався  впливу
з боку козацької старшини . Пробувши гетьманом близько  місяця
він власноруч склав з себе повноваження .
  Того ж 1657 року обрано наказним гетьманом , а згодом  на
Генеральній Раді , за участю , крім  козаків  ще  й  міщан  та
духовенства , 26 серпня у Корсуні затверджено  гетьманом  усієї
України генерального писаря  Генеральної  військової  канцелярії
Війська Запорозького Івана Виговського (рік нар. невід. – 1664) .
Вихідець з православної овруцької шляхти , навчався в Києво –
Могилянській академії , працював у міському суді Луцька , потім
 при польському комісарі в Україні , брав  участь  у  бойових
діях у складі польської армії  проти  українського  війська .
Був одружений з княжною Солемирецькою . Після розгрому поляків
 під Жовтими Водами у 1648 році він потрапляє  в  полон  та
переходить  до  Б.Хмельницького  .  Незабаром  призначається
генеральним писарем , аж до смерті гетьмана  залишаючись  його
найближчим соратником та помічником . Один з найосвіченіших  та
талановитих  мужів свого часу , він брав  участь  у  багатьох
посольствах і виявив себе блискучим дипломатом .
    В  своїй  внутрішній  політиці  Виговський  спирався
насамперед на старшину , намагався зміцнити  її  положення  в
державі , наділяв її значними  маєтностями  тощо . 1657  року
було оформлено договір зі Швецвєю , яка  визнала  незалежність
України  та  її  кордони  да  Вісли .  Від  Литви  приєднано
Берестейське та Новгородське  воєводства .  Поновлено  союз  з
Кримом та Туреччиною . Загальний зовнішній політичний курс  був
спрямований на створення незалежного українського  князівства .
Та  цьому  сильно  заважало  ставлення  Москви  ,  якій  не
подобалась все більш зростаюча політична незалежність України .
 Саме як противагою московським впливам  в  країні  Виговський
зміцьнює та використовує зв'язки з Польщею .  Та  вже  давно
домагалася  повернення  України ,  обіцяючи  широкі  права  та
автономію . Такі вимушені кроки Виговського розуміє як козацькі
 верхи та  знать  так  і  духовнство .  Але  такі  політичні
загравання  старшини  з  польською  шляхтою  сильно  підривають
довіру простого народу , в пам’яті якого ще не зажили болючі
 рани польського панування .
  Досить сильну опозицію виявили запорожці , ображені за  їх
ігнорування  в  прийнятті  досить  важливих  рішень  ,  але
насамперед за те , що їх не запросили на вибори  гетьмана .
До Москви  почали  надходити  доноси  кошового  отамана  Якова
Барабаша та Полтавського полковника Мартина Пушкаря , який  мав
 амбітні  плани  самому  стати  гетьманом .  В  цих  доносах
виговського звинувачували в пропольських симпатіях та в  намірах
“ продати “ Україну Польші . На вимогу  Москви  було  скликано
нову Генеральну Раду в місті Переяславі в надії ,  що  вона
провалить Виговского . Як представник царської корони на  Раді
присутній був боярин Хітрово .  Та незважаючи на  всі  заходи
з боку Москви ,  Виговського  було  обрано  одноголосно .  Як
компенсацію Москва отримала згоду на  збільшення  воєводств  в
Ніжині , Переяславі та Чернігові .  Відразу  після  закінчуння
Ради боярин  Хітрово  направляється  да  Полтави  та  намовляє
Пушкаря підняти проти Виговського  повстання . В  кінці  1657
року той збирає 20 тисяч  рядових  запорожців  та  20  тисяч
“гультяїв” , наймитів . Під Полтавою він розбиває полки Сербіна
 та Богуна .  Та  в  червні  1658  року  гетьманська  армія
Виговського під тією ж  таки  Полтавою  розгромила  повстанську
армію . Загинуло 15 тисяч повстанців , а з нами й М. Пушкар
. Барабаша пізніше схоплено  та  страчено .  Наступного  року
придушено виступ І.Іскри .  З  обох  сторін  загинуло  до  50
тисяч людей .
  В загальному  на  Українй  посилювалась  боротьба  різних
груп  населення :
старшина ,  яку  лякав  царський  абсолютизм ,  все  більше
схилялась до Польші , та навпвки – селяни та міщани до союзу з
 Польщею відносились напрочуд ворожо :  їх  лякали  панщина ,
панський гніт , релігійні утиски тощо . Та неминучисть розриву
 з Москвою  була очевидна .
   Врешті  українські  та  польські  дипломати  досягають
компрмісного рішення . 16 вересня 1658 року у місті Гадяч  І.
Виговський укладає з Польщею союзний  договір ,  відомого  як
Гадяцький  трактат .  З  боку  України  представниками  були
видатний дипломат  Юрій  Немирич  та  переяславський  полковник
Павло  Тетеря .  Суть  Гадяцького  договору ,  автором  якого
головним чином був Ю.Немирич була така : три держави , а саме
 Польша , Литва  та  Україна  створюють  федерацію  рівноправних
держав , до якої може  приєднатися  Москва .  До  України  з
назвою “Велике Князівство  Руське”  входять  три  воєводства :
Київське ,  Чернігівське  та  Брацлавське .  Україні  надається
широка  автономія .  Законодавча  влада  належить  Національним
Зборам , а виконавча – гетьманові , якого  українське  населення
обирає “доживотно” , і якого  затверджує  король .  Князівство
Руське має власну монету , скарбницю ,  суд  та  армію -  30
тисяч козаків та 10 тисяч найманого  війська .  Гарантувалось
збереження трвдиційних прав козацтва . Щороку за  рекомендацією
гетьмана сотня  козаків  приймалась  до  шляхетського  стану .
Польські  війська  не  мають  права  переходити  кордон  без
запрошення гетьмана , а якщо переходять то вступають під його
 команду . В Україні скасовується унія . Обидві релігії – римо-
католицька  та  православна  -  визнаються  рівноправними  .
Засновуються два універсмтети , колегіїї , школи , друкарні .
  Гадяцький трактат викликає  захоплення  тими  можливостями ,
які він надавав Україні  та  Польщі . Але  все  це  так  і
залишилось тільки на папері. Ще до  свого  підписання в  1659
році він викликав війну  з Москвою . Виговський звертається до
 європейських  дворів  з  маніфестом  ,  в  якому  Москву
обвинувачено в порушені Переяславського договору : в  захопленні
Литви ,  завойованої  українськими  силами ,  у  Віленському
договорі з Польщею ,  в  підтримці  повстання  проти  гетьмана
тощо . Майже 150 тисячна  московська  армія  під  командуванням
князя  Трубецького  та  Ромодановського  окуповує  Україну  .
Виговський за допомогою союзників – татар , поляків  та  німців
28-29 червня під Конотопом завдає війську московитів  нищівної
поразки . Гине цвіт московського боярства ,  татари  захоплюють
в полон  та  страчують  князя  Пожарського .  Москву  охоплює
паніка , цар збирається тікати до Ярославля . Проте Виговський
 не  зміг  продовжувати  війну .  Напад  на  Крим  запорожців
кошового І. Сірка  змушує  союзників-татар  повернути  назад .
Починаються повстання : Гадяч ,  Ромен та  Лохвиці  підтримують
Москву . Ніжинський протопоп Максим Филимонович  та  Ічнівський
Семен Адамович висилають Трубецькому доноси  на  Виговського .
Проти  гетьмана виступають  старі  полковники :  Золотаренко ,
Сомко , Ціцюра .  За  час  зворушень  гине  близько  3  тисяч
українців . В жовтні 1659  року  Іван  Виговський  скликає  в
Германівці Генеральну Раду і складає перед нею булаву .  Сам
подається до Польщі , де дістає посаду  барського  старости ,
потім Київського воєводи, а ще пізніше сенатора . За  доносом
полковника  Тетері  арештовано  та  розстріляно  в  1664  році
неподалік Манявського скиту на Галичинні .
   Можна  сказати ,  що  за  часів  гетьманування  Івана
Виговського Україна мала  найбільшу  у  свій  час  можливість
стати країною вільною та  політично незалежною . І хоч  деякі
історики досить негативно оцінюють його діяльність ,  називаючи
його гетьманом старшини , а не усього народу Виговський все ж
 таки залишив яскравий слід в історіїї  України  як  видатний
дипломат  та  взагалі  один  з  найбільш  освічених  державних
діячів України . Шкода , що всередені країни  певні  політичні
сили так і не досягли одностайності в поглядах  на  майбутнє
України , часом переслідуючи  свої  власні ,  але  не  завжди
правильні цілі . Тай не треба забувати , що  з  усіх  боків
молоду козацьку державу  отчували  країни – хижаки ,  які  й
уявити не могли Україну вільною та для яких  саме  існування
під боком сильної та незалежної держави вже становило загрозу .         3 .  Друге гетьманування  Юрія  Хмельницького .

    Війна з Польщею та розкол України .  Апогей  Руїни .
На тій же Раді в  Германівці  гетьманом  знову  обрано  Юрія
Хиельницького  ,   кандитатуру   якого   висунула   старшина
антипольського напрямку , яка схилялась до союзу з  Москвою .
Головним  помічником  Юрія  був  генеральний  осавула  Іван
Ковалевський , якого Б. Хмельницький призначив опікуном . Досить
 близькими до молодого гетьмана були Луцький  полковник  Петро
Дорошенко  та  кошовий  отаман  Іван  Сірко  .  Насамперед
новоспечений гетьман та старшина хотйли налагодити стосунки  з
Москвою та добитися поширення прав для  України ,  приєднання
північної  Чернігівщини  та  частини  Білорусіїї  ,  свободи
дипломатмчних  стосунків ,  заборону  воєводам  втручуватись  у
внутрішні справи  країни .  Все  це  було  оформлено  в  так
званних Жердевських статтях .  На  той  час  князь  Трубецький
повертається на Україну з новим військом . До  нього  вирушає
посольство на чолі з П. Дорошенком , та той їх не приймає .
В  свою  чергу  він  запрошує  Юрія  до  Переяслава  ,  де
Генеральна Рада знову обирає його гетьманом . Заляканий  силою
російського війська та погрозами Трубецького в 1659 році Юрій
 приймає  замісь  Жердицьких  статей – нібито  статті  Богдана
Хмельницького ,  а  саме  Переяславську  угоду  1654  року  .
Справжні ж статті в Москві були  кардинально  перероблені  та
доповнені , в них було проведено  принцип  повного  підкорення
України  Москві ,  а  митрополита  Київського  –  Московському
патріархату ( про це в редакції 1654  року  не  було  наіть
згадки) . Згідно з Преяславським пактом  1659  року  російські
залоги розташовувались  в  усіх  найбільших  містах .  Козакам
заборонялось вести зовнішню політику та вступати в війни  без
дозволу  московського  царя .  Не  дозволялось  без  згоди  з
Москвою обирати та звільняти старшину та полковників . Гетьман
 після обрання повинен був їхати  на  поклон  до  російського
самодержця . Козацькі залоги повинні  вийти  з  Білої  Руси .
Митрополит Київський  повинен  був  визнати  владу Московського
патріархату .
  Вся трагедія подальшої історії України була в  тому ,  що
цей зфальсифікований документ 1659 року став єдиним  офіційним
текстом так званих “Статтей Богдана Хмельницького” і на ньому
 згодом підписувались усі гетьмани.
  Московький уряд не рахувався з Юрієм  Хмельницьким ,  той
свої функції вже виконав .  Воєводи  втручалися  в  управління
крвїною , роздавали на свій розсуд землі , уряд через  голову
гетьмана вів переговори  з  старшиною . Поступово  гетьманська
влада Ю. Хмельниццького стає номінальною . Зростає  невдоволення
простого люду .
   В 1660 році між Росією та Польщею знову  виникає  війна
за  панування  над  Україною .  Московські  війська  разом  з
гетьманським військом виступають на Правобережжя . Та незабаром
 під  Чудновом що  на  Волині  вони  потапляють  в  польське
оточення .  Після  розгрому  Ю. Хмельницький  згоджується  до
повернення України до складу Польщі , підписуючи договір , так
званий Слободищенський (інша назва – Чуднівський)  трактат , що
був  повторенням  Гадяцького  договору  ,  але  без  “Великого
Князівства Руського та з скасуванням Переяславської угоди 1654
 року  та  розривом  союзу  з  Москвою  -  фактично  Україна
діставала  автономію .  Але  на  той  час  влада  гетьмана
поширювалась лише на Правобережя , лівий беріг знаходився  під
владою московського царя . Ю. Хмельницький ще не втрачав надії
 об’єднати  Україну ,  але  розуміючи  власну  неспроможність
виправити важке  становище  країни  в  січні  1667  року  він
зрікається гетьманської булави та  йде  в  монастир .  Згодом
його поляки заарештували і ув’язнили в Марієнбурзькі фортеці .
 Вийшовши на волю , тривалий час жив в одному  з  монастирів
в місті Умань .
  Таким чином , окупована російськими та польськими  військами
, розірвана на шматки соціальними  конфліктами  та  політичним
протистоянням різних сил Україна розділилась па дві частини .
Історичний період , відомий як Руїна досягає свого апогею .

 4 . Правобережжя . Павло Тетеря та його пропольська політика.
      Петро Дорошенко та турецька альтернатива . Третє
             гетьманування Юрія Хмельницького .
  Наступником Ю. Хмельницького  на  Правобережжі  стає  Павло
Тетеря - Моржковський (рік народ. невід. – 1670) ,  вихідець  з
київської шляхти . Навчався в Київській академії , належав  до
Львівського братства . До 1648 року – писар  міського  суду  в
Володимирі – Волинському . Під  час  повстання  1648  року  він
переходить до Б. Хмельницького , одружується  з  його  дочкою ,
стає однією з найближеніших до гетьмана людиною . З 1649 року
– полковий писар Переяславського полку ,  з  1653 – полковник
того ж таки полку .  В  складі  української  делегації  брав
участь в підготовці Березневих статей 1654 року . У 1657 –1659
 роках – генеральний писар , вів підготовку Гадяцької угоди  та
Слободищенського трактату .
   В  своїй  діяльності  П. Тетеря  повністю  спирається  на
підтримку польського короля  Яна  Казиміра .  Радячи  королеві
об’єднати всю Україну ,  він  разом  з  польсько – козацьким
військом  та  союзниками  –  татарами  захолює  майже  все
Лівобережжя . Знищуючи все  на  своєму  шляху ,  це  військо
дійшло до Глухова , та здобути це місто так і не вдається .
 В цей час поведінка поляків на українських  землях  викликає
цілу низку  народних  заворушень .  Саме  на  придушення  цих
повстань й повернув свої війска П. Тетеря , втративши на  той
час своїх останніх козацьких прибічників . Але розбитий  одним
з ватажків – повстанців Дрозденком , зрікається булави та  1665
році тікає до Польщі , де приймає католицьку віру та отримує
 посаду брацлавського , ніжинського та чигиринського старости .
   Після  Тетері  в  гетьманська  белава  на  короткий  час
опинилвсь в руках гетьмана Степана Опари (рік. нар. невід. –
1665) ,  який  в  червні  1665  року  з  допомогою  загонів
кримських татар захоплює гетьманську столицю Чигирин .
Через два місяці під тиском оточення та ширших козацьких мас
 втікає до Криму . Тогож  таки  року  в  Чигирині  Генеральна
Рада вибирає гетьманом Петра Дорошенка (1627 – 1698) ,  внука
гетьмана реєстрових козаків Михайла Дорошенка .  Сам  родом  з
козацької родини  в Чигирині , з  1648  року  –  в  складі
гетьманської сотні Б. Хмельницького .  Брав  участь  в  бойовмх
діях , учасник різних посольств ,  де  виявив  себе  блискучим
дипломатом .  З 1657  року – прилуцький  полковник ,  активно
підтримував політику Виговського . З 1660  року – чигиринський
полковник , з 1663 року - генеральний осавула , а з 1665 року
– черкаський  полковник . Постійно  треба  було  боротися  з
претендентами на гетьманську  булаву :  Брацлавський  полковник
Василь  Дрозденко  оголосив  себе  гетьманом  .  З  великим
напруженням Дорошенко здобуває Брацлав . Впроваджуються в життя
 цілий  ряд  реформ ,  за  якими  стояв  митрополит  Йосип
Тукальський . Всіма своїми діями  Дорошенко  тільки  підкреслює
свої наміри – об’єднати Право- та  Лівобережжя в  одну  сильну
Україну . Часто скликає Генеральні  наради ,  та  вислуховуючи
думку  рядового  козацтва  він  здобуває  все  більшу  народну
популярність .  Враховуючи  досвід  своїх  попередників ,  для
обмеження  впливу  козацької  старшини  на  військо  Дорошенко
створює 20 тисячну армію сердюків – найманців , яка  підкорялась
лише йому .
  На початку  свого гетьманування  Дорошенко  мусив  визнавати
польську  зверхність ,  бо  в  більшості  українських  міст
розмістились польські залоги . Та для реалізації  своїх  планів
об’єднання України  він ,  не  вбачаючи  в  польській  короні
чесного союзника звертається до  Оттоманської  Порти .  Султан
обіцяє визнати Україну від Перемишля  до  Сєвська .  В  1666
році , використавши ослаблення Польщі внаслідок повстання проти
 короля Дорошенко з допомогою татар завдає польському  війську
під проводом Маховського нищівної поразки під  Брацлавом . 30
січня 1667 року відбулось підписання  між  Росією  та  Польщею
так званої Андрусівської угоди , відомої ще  як  Андрусівський
мир . Підписаний в селі Андрусові біля  Смоленська – це  був
мирний договір  про припинення російсько – польської війни 1654
– 1667 року за білоруські та українські  землі ..  Згідно  з
угодою Польща віддає Московії Смоленськ та Сіверську землю  і
визнає право Москви на Лівобережжя .  Київ  з  околицями  до
1669  року  мав  перейти  до  Російської  імперії  .  Польщі
залишалось  Правобережжя  (крім  Києва)  та  Білорусь .  Землі
Війська Запорозького оголошувались під спільним  управлінням  та
слугували буферною зоною проти нападу татар .  Розділ  України
було документально оформлено .  Восени  1667  року  українсько
військо  кількістю  в  24  тисячі  чоловік  та  з  кількома
десятками тисяч татар під проводом Дорошенка оточує
польську армію біля Підгайців на Галичині .  Та в  той  час
запорожці на чолі  з  Іваном  Сірком  напали  на  Перекоп  і
Дорошенкові союзники укладають  з  поляками  сепаратний  мир .
Закріпившись на Правобережжі , Дорошенко з військом переходить
 на  Лівобережжя  і  скидає  свого  лівобережного  колегу  -
гетьмана Івана Брюховецького , таким чинои підпорядкувавши  собі
право- та лівобережну Україну . Сам Дорошенко проголошує  себе
 гетьманом усієї України . Тогож таки 1668 року  він  скликає
Раду , де складає умови турецького протектоорату :  звільнення
України від Вісли до Путивля .
    Спостерігоючи  за  успіхами  Дорошенка  певні  зовнішні
політичні  сили  розуміючи  небезпечність  зміцнення  України
активно беруться за підрив гетьманської влади . Досить тяжкого
 удару завдали Дорошенкові запорожці ,  висунувши  проти  нього
претендента на гетьманську булаву - Петра Суховія , якого  до
тогож визнали татари .  Боротьба  з  Суховієм  продовжувалась
цілий  рік .  Ще  гірше  стало ,  коли  поляки  проголосили
гетьманом України Уманського полковника  Михайла  Ханенка ,  з
яким вони захопили на той час майже все  Правоберіжжя .  В
1669  році  пробував  домовитись  з  Польщею  ,  використавши
коронування нового польського короля , Михайла  Вишневецького .
В своїй  домовленості  Дорошенко  вимагав  автономії  в  межах
Київського , Брацлавського та Чернігівського воєводств та повне
 скасування унії . Його  ж  противник  Ханенко  просив  лише
автономії для козаків , і саме його затвердив польський  сейм
. Боротьба проти нього була дуже тяжка .
   Починається  запекла  війна  з  Польщею .  Виступючи  на
Правобережжя Дорошенко призначає наказним гетьманом  Лівобережжя
 Дем’яна  Многогрішного .  Проти  нього  відразу  виступає
московське військо . В 1672 році 100 тисячне турецьке та  12
тисячне українське війська  звільняють  Поділля  від  польської
присутності . Результатом цієї  війни  став  мирний  договір ,
підписаний  в  місті  Бучачі (нині  Тернопільська  область)  .
Згідно з  договором ,  Польща  відмовлялась  від  прав  на :
Поділля ,  Брацлавщину  та  частину  Київщини ,  що  стають
турецькими провінціями . Землі Війська Запорозького  залишаються
володінням  козаків  під  протекторатом  турецького  султана  .
Польща зобов’язалась щороку виплачувати Туреччині контрибуцію –
22 тисячі злотих . Бучацьку угоду польські  історики  вважають
як найганебнішу в історії поьської корони .  Однак  польський
сейм  не  затвердив  цей  договір  і  війна  між  Полшьщею ,
Туреччиною та Україною тривала далі . У 1673  році  польський
гетьман Ян Собєський дає реванш , розбивши турків під Хотином
, та це не рятує турецькі провінції  України  від  розорення
турками , під владою яких опнилось Поділля і частина Галичини
 з Чортковим . Вони обертають храми в мечеті ,  забирають  в
полон людей , грабують міста . Населення тікає на Запоріжжя ,
Слободжанщину , Гетьманщину , обвинувачуючи Дорошенка в  тому ,
що закликав турків . Улюбленець  народу ,  він  втратив  його
любов та довіру й  лишився  всієї  народної  підтримки . Тим
часом лівобережний гетьман Іван Самойлович підбиває московський
 уряд скористатися ситуацією ,  а  саме :  війною  поляків  з
турками ,  смерть  короля  М. Вишневецького  та  підготовку  в
Польщі до елекції нового монарха  -  та  розпочати  війну  з
Дорошенком . Коли московсько – козацькі війська перейшли  Дніпро
до них приєднались Канівський та  Черкасьський  полки .  Цією
силою було завойовано майже всю  Україну .  В  березні  1674
року Самойлович скликає в  Переяславі  Генеральну  Раду ,  на
якій  його  обрано  гетьманом  усієї  України  .  Намагаючись
позбутись Дорошенка , він обложує його столицю  Чигирин ,  та
на допомогу Дорошенкові приходять турки та татари . Самойлович
 вимушений повернутись на Лівобережжя . Турецько – татарські  та
дорошенківські загони  знищують  на  Правобережжі  всіх ,  хто
піддався Самойловичу . Умань спалено, все населення вирізано .

  Тим часом  новий  король  Ян  Собєський  вирушає  військом
проти турків і зруйновує Брацлавщину . Тисячі людей гинуть та
 потрапляють  в  полон ,  масово  залишають  рідні  домівки ,
тікаючи хто куди . Україна в руїнах .
  На той час Петро Дорошенко ,  втративши  1675 року  свого
найближчого друга та радника митрополита  Йосифа  Нелюбовича –
Тукальського , розчаровується в своїй політиці .  Він  вирішує
зректися гетьманства  і  передає  булаву  Генеральній  Раді  в
Чигирині , а клейноди надсилає до Москви , здавши таким чином
 гетьманство на користь Самойловича  та  Ромодановського ,  як
того  хотів  російський  уряд .  Сам  він  милостливо  був
відправлений в почесне заслання : спочатку як воєвода у Вятку
 (1679 – 1682), а потім до самої смерті (1698  року)  жив  в
селі Ярполчі , що під Москвою . Там його і поховано .
  Намагаючись  не  допустити  об’єднання  України  і  втрату
власного впливу на Правобурежжі турки ставлять гетьманом знову
 Юрія Хмельницького ,  якого  вони  витягають  з  Едичкульської
в’язниці ,  та  дають  помпезнай  та  гучний  титул  “Князя
Сарматського ,  Малої  Росії – України  і  володаря  Війська
Запорозького” . В 1677 – 1678  роках  він  разом  з  турецьким
військом загальною кількістю в 200 тисяч  вояків  з  великими
втратами в кілька спроб здобуває Чигирин , від якого на  той
час залишились самі руїни . Тому свою столицю Юрій  влаштовує
в Немирові  що  на  Поділлі .  Організований  ним  похід  на
Лівобережжя  закінчився  повним  провалом .  Він  так  і  не
спромігся створити міцну гетьманську владу .  Неврівноважений ,
підозрілий , позбавлкний реальної влади , він відштовхував  від
себе людей  жорстокими  карами  та  тортурами .  Довго  турки
терпіти його не  могли  і  в  1681  році  його  стратили  в
Кам’янець – Подільському .
  Турки передають владу в країні Молдовському воєводі Іванові
 Дуці ,  який  почав  активне  заселення  спустошених  війною
районів , закликаючи людей повертатися приваблював  їх  різними
обіцянками . Та ці спроби припинились з  підписанням  в  1686
році між Москвою та Польщею так  званого  “вічного  миру”  -
договору ,  який  визначав  права  та  території  володінь  на
Україні . На підставі  договору  Правобережжя ,  не  захоплене
турками визнавалось польським , а Київ відходив до Лівобережжя
. Земля між Дніпром та Бугом  залишалась нейтральною .
  13  серпня 1681 року в Бахчисараї  було  підписано  мирний
договір ,  який  закінчив  війну  між  Московською  державою ,
Кримським ханством  та  Туречччиною .  Згідно  з  договором ,
кордон  між  цими  державами  проходив  по  річці  Дніпро  .
Туреччина вивзнавала права  Москви  на  володіння  Лівобережною
Україною , а також на контроль земель Війська  Запорозького .
Південна Київщина , Брацлавщина та Поділля залишались в складі
 турецьких володінь . Територія між Південним Бугом і Дністром
 оголошувалась  нейтральною .  Українське  населення  зберігало
право ловити рибу в Дніпрі та його затоках ,  добувати  сіль
та вільно плавати по Дніпру до Чорного моря .  Татари  могли
вільно кочувати в українських  степах  та  полювати  на  обох
берегах Дніпра .
  Таким  чином  ,  ці  дві  угоди  повністю  утвердили
територіальний  поділ  України  .  До  1686   року   вся
багатостраждальна ,  розорена  війнами  Україна  була  повністю
розділена між сусідніми державами .

 5 . Лівобережжя . Іван Брюховецький та Дем’ян  Многогрішний .

        Проросійська орієнтація Івана Самойловича .
 На Лівобережжі  після  скінчення  другого  гетьманування  Юрія
Хмельницького  почалась  запекла  боротьба  за  владу  .  Тут
господарювали промосковські погляди , особливо серед старшини ,
яка  вирішила  зосередити  владу  в  своїх  руках .  Накзним
гетьманом стає Яків Сомко , вихідець  з  багатого  міщанського
роду , представник заможної старшини , брат першої дружини  Б.
Хмельницького .  В  своїй  боротьбі  він  об’єднується  з
представником рядового козацтва Ніжинським  полковником  Василем
Золотаренком ,  братом  третьої  дружини  Б.  Хмельницького  .
Останнього старшина й хотіла вибрати гетьманом ,  таким  чином
забезпечивши собі  панівне  становище .  Проти  них  виступив
запорізький кошовий отаман  Іван  Брюховецький  ,  вихідець  з
нижніх  верств  козацтва .  В  червні  1663  року  в  Ніжині
зібралась так звана “Чорна Рада” - галасливі виборчі збори  ,
в яких крім козаків взяли участь міщани та селяни . Посланці
 російської  корони ,  підозрюючи  старшину  в  пропольських
симпатіях  підбурює  постих  козаків  та  селян  на  підтримку
Брюховецького , одночасно шляхом арешту  усуває  від  боротьби
Золотаренка та Сомка . Згодом їх було страчено .
  Гетьманом Лівобережної України обирають Івана  Брюховецького
(рік. народ. невід. – 1668) . Певний час перебував на Січі , у
 1661 – 1663 роках був кошовим  отаманом .  Це  був  яскравий
представник доби Руїни . Типовий демагог ,  він  був  чудовим
промовцем і вмів добре впливати на юрбу . В  своїй  політиці
був антиподом Тетері – він повністю  визнавав  зверхність  царя
та був палким прихильником Москви . В 1665 році  Брюховецький
на запрошення царя відвідав Москву , де йому присвоєно боярсь
кий  титул  і  де  він  одружився  з  княжною  Долгорукою  .
Підписані тоді  ж  так  звані  Московські  статті  не  тільки
підтверджували Переяславські статті 1659 року , та  ще  більше
обмежували права українського народу . Згідно з цим  договором
в усіх полкових містах України вводились московські  залоги ,
вся податкова система перейшла  до  московського  управління ,
гетьман не  мав  права  вести  які  небуть  зовнішньополітичні
стосунки  ,  митрополит  Київський  призначався  московським
патріархатом . Московські чиновники  активно  взялись  за  свою
справу , і серед народу почали з’являтись ознаки незадоволення
, які  поступово  зростали .  Та  переповнив  чашу  народного
терпіння  складений  1667  року  між  Москвою  та  Польщею
Андрусівський договір , на підписання якого українську  сторону
навіть не запросили . В 1667 -  1668  роках  по  Лівобережній
Україні прокотилась хвиля повстань проти московських залог , і
 Брюховецький ,  побоюючись  загального  повстання  і  розуміючи
неминучість  зміни  політичного  курсу  1668  року  скликає
Генеральну Раду , де перед  старшинами  заявляє ,  що  єдиний
шлях порятунку для України – вигнати  московських  воєвод  та
просити  протекції  турецького  султана  .  До   Царгорода
відправляють  послів ,  і  султан  згоджується  на  прийняття
підданства України на умовах васальної залежності .  Одночасно
Брюховецький веде таємніф переговори з  гетьманом  Правобережжя
Дорошенком ,  який  також  веде  переговори  з  Туреччиною  та
Кримським ханом . На обох боках Дніпра  починається  повстання
проти московської присутності на Україні .  Весною  1668  року
Дорошенко переходить Дніпро , тріумфіально крокуючи по  Україні
. Народ вітав його і переходив на його бік .  Це  був  час
найвижчого тріумфу Дорошенка .  Коли  він  наблизився  до  с.
Будищі поблизу Опішні , де стояв табір Брюховецького ,  козаки
збунтувались проти  Брюховецького  і  вбили  його .  Дорошенка
проголошують гетьманом обох сторін Дніпра .
  В тому ж таки 1668 році Дорошенко , змушений повернутися на
 Правобережжя  для  боротьби  з  почавшими  наступ  поляками
прозначає  наказним  гетьманом   Лівобережжя   чернігівського
полковника Дем’яна Многогрішного (рік народ. та смерті невідомі) .
 Вихідець з  селянської  родини  на  Чернігівщині ,  військову
службу почав у Б. Хмельницького . З 1663 року - чернігівський
 полковник . Противник укладання Андрусівської угоди 1667  року
. Підтримував антимосковський виступ І. Брюховецького 1668 року
. Людина проста , не маюча освіти , пряма та нетакактовна ,
він мав репутацію ватажка , здатного змусити  своїх  підлеглих
якщо не віддано служити , то хоч підкорятися своїй волі .  З
падіння па Правобережжі Дорошенка і тиском , в тому числі  й
військовим , з боку Москви Многогрішний клянется  на  вірність
цареві  та  дістає  його  визнання  як  гетьмана  Лівобережної
України . Укладена ним 3 березня 1669 року в  місті  Глухові
угода чіткіше визначала автономію України в складі Московської
 держави . Складалась з 27 основних та 12 додаткових  пунктів
,  що  стосувались  лише  київських  та  ніжинських  міщан  .
Глухівські статті підтверджували  чинність  “Березневих  статей”
1659 року . Гетьман  України  позбавлявся  права  дипломатичних
відносин , обмежувався перехід селян  в  козаки  і  навпаки .
Організовувався компанійський полк ,  який  виконував  поліційні
функції . Глухівські  статті  дещо  послаблювали  централізовану
політику царизму на Україні . Російські залоги залишались  лише
в чотирьох містах (Київ , Чернігів, Ніжин, Переяслав) ,  а  з
інших виводились . До  тогож  воєводи  могли  вирішувати  лише
військові  питання .  Всі  податки  впливали  до  гетьманської
скарбниці . Число війська встановлено в 30  тисяч .  Київ  та
округи залишались  під  владою  гетьмана .  Міщани  Києва  та
Ніжина звільнялись від податків .  Очевидно ,  такі  поступки
були продиктовані  висновками , зробленими  московським  урядом
враховуючи досвід відносин  з  українським  народом  за  часів
гетьманування  І. Брюховецького .  На  тлі  спустошеного  та
затероризованого  поляками  Правобережжя  контрольований  Москвою
Лівий беріг Дніпра виглядав більш привабливо ,  особливо  для
біженців .  Під  владу  Многогрішного  вступили  два  полки  -
Прилуцький  та  Переяславський . Сам  Многогрішний взявся  за
встановлення  правопорядку  та  спокою  на  Лівобережжі  ,
використовуючи для цього загони компанійців . Активно  бореться
з  старшинською  олігархією  .  Сам  призначає  та  змінює
полковників ,  сотників ,  без  суду  їх  карає ,  накладає
податкина старшину та духовенство . Але його  нетактовність та
самовласність , абсолютизм та невміння порозумітися з старшиною
 стають основними причинами змови проти нього . Від  козацької
верхівки  до  Москви  пішли  доносии , в  яких  Многогрішного
обвинувачено в зв’язку з Дорошенком та в намірах перейти під
 зверхність Туреччини . 1672 року Дям’яна Многогрішного скинуто
 з гетьманування , арештовано та ув’язнено іркутській  в’язниці
. По звільненню 1688 перебував на військовій службі в Сибіру
, 1696 року залишив службу і постригся в  ченці .  Востаннє
згадується в документах 1701 року .
  Протягом  трьох  місяців  в  Україні  правила  старшинська
олігархія , намагаючись обмежити владу наступного гетьмана .  І
це дуже подобалось офіційній Москві . На Генеральній  Раді  в
Козачій Діброві біля Путивля було поновлено договір з Москвою
 та  обрано  нового  гетьмана  -  генерального  суддю  Івана
Самойловича (рік народ. невід. – 1690) .  Народився  в  Ходоркові
на  Житомирщині  в  сім’їсвященика .  Навчався  в  Київському
колегіумі . Служив писарем в козацькому війську , був сотником
, а у 1668-1669 роках - чернігівським полковником . У  1669
– 1672 роках - генеральний суддя . Людина освічена , з широким
 світоглядом , талановитий політик та  патріот ,  він  прагнув
об’єднати українські землі та дати їм незалежність . Беручи в
 свої  руки  булаву ,  Самойлович  прийняв  ряд  умов ,  які
обмежували  владу гетьмана , також проводячи лінію старшинської
 верстви , надаючи державі аристократичного  характеру .  Перед
усім  він  не  мав  права  судити  та  карати  представників
старшини . Компанійський полк ,  який  підкорявся  безпосередньо
гетьманові  примусили  розпустити  .  Самойлович  не  скликав
Загальної Ради , а обмірковував всі справи з Радою Старшин .
Створив  інститут  бунчуових  товаришів ,  до  якого  входили
переважно сини старшин ,  що  перебували  в  близькому  оточені
гетьмана й виконували спеціальні доручення ,  готуючись зайняти
 посади , звільненні їхніми батьками . Поява  такого  інституту
сприяла створенню старшинських династій на Лівобережжі . Та  й
взагалі , за  15 років правління  І. Самойловича  зформувалась
гетьманська держава з монархічним характером .
  В своїй зовнішній політиці Самойлович  намагався  підкорити
всю Україну і боровся проти  тенденцій Запоріжжя вести окрему
 політику .  Він  притягує  під  свою  владу  правобережних
полковників , у 1674 році йому передає булаву Михайло Ханенко
, а в 1676  на його  користь  зрікається  гетьманства  Петро
Дорошенко . Це був піковий період в гетьмануванні Самойловича ,
 коли його проголосили гетьманом усієї України . Правда  через
два роки турки з Ю. Хмельницьким витіснили його з Лівобережжя
. Відступаючи , він організовує  масове  переселення  людей  з
Правобережжя на Лівий беріг , інколи й використовуючи примусово
– силові методи . Це бу так званий “великий  згін” .  Довгий
час свого гетьманування підтримував добрі відносини з  Москвою
. Там виховувались його сини , свою  дочку  він  одружив  з
боярином Ф. Шереметьєвим .  Щоб  поширити  кордони  України ,
Самойлович радив цареві заявити Польщі  претензії  не  Західну
Україну , Волинь , Підлящща , Поділля , Підгір’я , Червону Русь
, які завжди були частиною  України .  Також  він  намаговся
приєднати  до  України  Слободжанщину ,  яка  була  заселена
українцями . Та ці обдва домагання не мали успіху .
  На початку 1680-их  років  Австрія ,  Венеція ,  Польща ,
Ватикан та Москва почали укладати антитурецьку ,  а  разом  з
тим й антикримську коаліцію , так звану “Священу Лігу” ,  до
якої було запрошено й Україну . Та Самойлович відмовився  від
участі в  коаліції  ,  розуміючи ,  що  знищення  татарського
ханства може пошкодити втіленню  його  планів  щодо  створення
незалежної держави , яка буде оточена московськими  володіннями
. Також Самойлович був проти зближення Москви з Польщею . Та
 з підписанням в 1686 році “вічного  миру”  між  Польщею  та
Москвою  імовірність  реалізації  його  намірів  стала  досить
примарною  .   В  1687  році  починається  війна   проти
мусульманського світу .  Австрія ,  Польща  та  Венеція  мали
вдарити по Туреччині , Росія  -  на  Крим .  Та  перспектива
війни з Кримом була дуже непопулярна серед козацької старшини
,  серед  якої  було  багато  колишніх  “дорошенківців” .  Не
розкриваючи справжніх причин свого небажання починати  війну ,
Самойлович марно пробує переконати царський уряд ,  що  похід
величезної армії серез  випалені сонцем степи  буде  зв’язаний
з  великою небезпекою . Але все марно , і в квітні  1687 року
похід почався .  100  тисячне  московське  військо  йшло  під
командуванням князя В. Голіцина ,  фаворита  царівни  Софії ,
майже 50 тисячне козацьке  військо  вів  сам  гетьман .  Не
доходячи до Січі , коло річки Карачокрак , Голіцин несподівано
 накозав  військам  повернути  назад  .  Тільки  40  тисяч
московського та українського війська під командуванням Неплюєва
 та середнього сина гетьмана Григорія  Самойловича  пішла  на
Запоріжжя , де й потерпіли невдачу . Причини відступу Голіцина
 залишаються неясними .  Офіційну версію  –  брак  фуражу  для
коней - сучасники спростовують ,  бо  паші  було  достатньо .
Можливо , що  Голіцин ,  знаючи  про  небажання  старшини  та
гетьмана  брати  участь  в  цій  компанії  просто  побоявся
заходити далеко в степи .  Та  потрібно  було  перекласти  на
когось  відповідальність  за  невдачу ,  і  для  цього  було
використано один з останніх доносів  старшини  на  гетьмана .
Взагалі , за час правління Самойловича  старшина скаржилась на
 те , що він  не  скликав  Ради ,  брав  хабарі ,  роздавав
родичам землю . Були нарікання на його некозацьке походження .
 Та головною причиною  незадоволення  козацької  верхівки  було
намагання перетворити Гетьманську Україну на спадкову  монархію
, створивши власну  династію правителів . В доносі ,  поданому
Голіцину  гетьмана Самойловича  звинувачено  у  зв’язках  з
татарами.  Донос підписала стара , заслужена дружина ,  серед
неї – Кочубей , Лизогуб ,  Дунін  - Борковський ,  Забіла ,
Гамалій та інші . Військо знаходилось  коло  річки  Коломак ,
коли з Москви прийшов  наказ  про  арешт  гетьмана  та  його
родини .  Івана  Самойловича  та  його  сім’ю  заслано  до
Тобольська , а його сина Григорія , після тортур  страчено  в
Сєвську .
  На першу звістку про  арешт  Самойловича  козаки  відповіли
заворушеннями:  в  Гадяцькому  та  Прилуцькому  полках  побили
старшину , а в інших - пограбували .
    Таким  чином  ,  за  часів  гетьманування  спочатку
Многогрішного , а потім  Самойловича  на  Лівобережній  Україні
скінчується  доба  Руїни  і  починається  новий  період  -
Гетьманщина .


                         Заключення .
  В заключенні цієї роботи хотілося підвести деякі  загальні
підсумки і відповісти на  питання ,  як  могутня ,  сповнена
рішучості відстоювати свою незалежність , свою  тяжко  здобуту
волю , країна ,  маючи  чималу  міжнародну  вагу  та  одну  з
найсильніших армій , країна , яка одна з  перших  в  Східній
Європі реалізувала  та  прийняла  основні  норми  та  принципи
демократичного  правління ,  керуючись  якими  існує  сучасне
людство ,  а  саме  такою  була  Україна  за  часів  Богдана
Хмельницького, втратила всі свої здобутки і  через  менш  ніж
30 років після його смерті  перестала  існувати  як  цілісна
територіальна одиниця , щезнувши  з  мапи  Європи ? Як  горда
козацька нація , яка перед усе цінувала і відстоювала  власну
свободу , допустила прийняття зверхності хижаків - сусідів  та
дозволила знову загнати себе в  кайдани ,  змарнувавши  таким
чином всі здобутки Визвольної війни 1648 – 1656 року ?
  Однією з  найголовніших  причих  виникнення  доби  Руїни  в
історії  України  треба  вважати  внутрішні  протиріччя  між
елітарними та егалітарними тенденціями  в  розвитку  козацького
суспільства . На протязі всього розглянутого  періоду  інтереси
правлячої  верхівки  -  козацької  старшини  та  знаті  завжди
ставали поперек дороги інтересів та бажань простого  народу :
рядового козацтва , міщан , селян .  Ще  за  часів  створення
Української  держави  Богданові  Хмельницькому  треба  було
кардинально  оновити  всі  гілки  влади ,  не  допустити  до
керування країною людей , які були типовими  уламками  старого
ладу ,  з  своїми  усталеними  поглядами  та  абсолютним
неприйняттям  суспільства   рівноправних   людей  .   Після
Хмельницького не було більше людини , яка б мала таку  владу
та вагу в суспільстві , і могла  реалізувати  хоча  б  схожу
ідею .  З  іншого  боку  простий  народ ,  звільнившись  від
кріпацького  ярма ,  нав’язаного  польською  шляхтою  отримав
нарешті , те чого завжди хотів - волю . І цей свій головний
 здобуток , омитий кров’ю тисячів загиблих  повстанців  простий
люд  відстоював  до  останнього .  Якщо  з’являлась  найменші
ознаки  зазіхань  на  ці  завовання ,  мирні  народні  маси
вибухали повстаннями та заколотами .
  Іншою , але не менш важливою причиною невдачі українського
 народу  в  період  1657 – 1686  роки  можна  назвати  повну
відсутність у правлячої  верхівки  чітко  окреслених  політичних
цілей ,  а  також   відповідних  методів  та  інструментів
управління  всіма  верствами  українського  суспільства .  Якщо
оглянути загальні риси осіб ,  які  тримали  владу  в  своїх
руках в цей період (гетьмани , старшина , духовенство) , то  ми
бачимо , що ці люди , більшість з яких  мала  чималий  досвід
керування , як державного так і військового ,  і  розпочинавші
свої  перші  політичні  кроки  біля  Б.Хмельницького  прагнули
Україні тільки  добра та процвітання . На  жаль ,  шляхи  та
методи досягнення своїх благородних  цілей  вони  вибирали  не
завжди такі , які б були бажані для простого люду  й  країни
вцілому . І що найголовніше , це відсутність одностайності  та
взаємозгоди серед  правлячого  елементу  в  прийнятті  важливих
державних  рішень ,  неспроможність  знайти  спільну  мову  та
об’єднатися перед лицем  загальної  загрози .  Схожі  проблеми
переслідують Україну на протязі усієї її історії ,  навіть  у
наш час .
  І нарешті не треба забувати про зовнішнє втручання  деяких
зацікавлених  країн  в  внутрішні  справи  України  .  Таких
зацікавлених країн було три - Польща , Туреччина та Росія  й
кожна з них мала на Україні свої  певні  інтереси .  Польща
після повстання 1648 року  втратила  один  з  найприбутковіших
районів  Східної  Європи ,  і  тому  зрозуміле  її  бажання
повернути Україну в свій склад будь – якою  ціною .  Інколи
йдучи на такі поступки , про які до Хмельниччини й мови йти
 не могло  (наприклад , Гадяцька угода та інш.) . Для  Польщі
Україна була ще  захисною  буферною  зоною  між  татарами  та
турками . Для Туреччини Україна -  це  постачальник  основного
джерела доходів турецької казни - работорговлі . Але найбільші
 інтереси тут мала Російська імперія .  На  той  час  Україна
знаходилась  на  вищому  щаблі  культурного  та  економічного
зростання ніж Росія . Для Москви козацька держава була  таким
собі  взірцем  і  союз  з  якою  був  дуже  важливий  як  з
військово – політичних , так і з культурних питань . Таке собі
 “вікно”  в  південно – західну  Європу . І  для  підкорення
багатостраждальної  України  ці  “сусіди”  використовували  любі
матеріали та методи . Занадто  вже  “смачним”  був  цей  шмат
землі в центрі Східної Європи .
  За всю  свою  історію  Україна  пережила  багато  горя  та
негараздів , але доба Руїни є одним з найсташніших періодів ,
 передусім за те , що найкращі сини українського народу гинули
 не від чужої зброї загарбника , а від руки свого  ж  брата
- українця . І гадаю , це стало гарним уроком для  наступних
поколінь . Може  стане й для нас …                      Література .

1 . Україна . Історія .  О . Субтельний  1993 рік  вид - во
“Либідь”
   м . Київ
2 . Історія України . Н . Полонська – Василенко 1995 рік  вид –
во “Либідь”
   м . Київ
3 . Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і  козаків
узагалі .
   О .І . Рігельман 1994 рік вид - во “Либідь”  м . Київ
4.  Ілюстрована енциклопедія  історії  України .  О . Кучерук
1998 рік
   “Спалах ЛТД”  м . Київ
5.  Ілюстрована історія України . М . Грушевський   1992 рік

   М.П. “ Райдуга “  КООП  “ Золоті ворота “  м . Київ
Для добавления страницы "Руїна"в избранное нажмите Ctrl+D
 
 
   
 
Хронология
 
 
Библиотека
 
 
Статьи
 
 
Люди в истории
 
 
История стран
 
 
Карты
 
   
   
 
Рефераты
 
 
Экзамены, ЕГЭ
 
 
ФОРУМ
 
 

В избранное!
нас добавили уже 8104 человек...
 
   
   
РЕКЛАМА
 
   
 

   
Поиск на портале:
вверх
История.ру©Copyright 2005-2021.
вверх